Waddenacademie - Pier Vellinga

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht - Sander Mager

Wepublic - Hein Greven

Wepublic - Robin Beentjes

Wetterskip Fryslan - Arjan Van den Hoogen

Wetterskip Fryslân - K.F. Veeneman

Wetterskip Fryslân - Yede van der Kooij

Wetterskip Fryslan - Margit Akkerman

Wing - Marieke Peterson

Wouter Verster - Wouter Verster